Regulamin konkursu

 1. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. 1. Organizatorem Konkursu „Discover my summer!” (dalej „Konkurs”) jest KPMG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121862, (dalej „Organizator”).
 3. 2. Przystępując do Konkursu, przez udzielenie odpowiedzi pod postem konkursowym (dalej „Zgłoszenie konkursowe”) osoba akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”), wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych udostępnionych w Konkursie oraz zostaje uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).
 4. 3.Uczestnikiem może być tylko osoba spełniająca warunki opisane w Regulaminie.
 5. 4.Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook® i Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook® i Instagram. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook® i Instagram. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook i Instagram od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 6. 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 7. 6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na Fanpage’u pod adresem KPMG Poland | Facebook oraz Fanpage’a w Serwisie Instagram na Fanpage’u pod adresem kpmgpoland.
 8.  
 9. II. ZASADY I CZAS TRWANIA KONKURSU
 10. 1. Konkurs zostanie przeprowadzony od dnia 10.07.2023 r. godz. 16:00 do dnia 30.07.2023 r. godz. 23:59 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 11. 2. Przedmiotem i celem Konkursu jest zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym umieszczonym na profilu KPMG Poland na Facebooku oraz Instagramie.
 12. 3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci lub absolwenci wszystkich uczelni wyższych prawidłowo zarejestrowanych zgodnie z przepisami obwiązującymi w kraju rejestracji uczelni wyższej, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia Konkursowego.
 13. 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie raz.
 14. 5. Wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione przez Jury w skład, którego wchodzą przedstawiciele działu People & Culture KPMG.
 15. 6. W efekcie głosowania Jury zostaną wyłonione 2 najlepsze komentarze spełaniające wymagania konkursu. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
 16. 7. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe w postaci: karnet weekendowy na FEST Festival dla 2 osób, które udzieliły najlepszych odpowiedzi.
 17.  

III. PRZEBIEG KONKURSU

 1. 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu zamieścić komentarz z odpowiedzią pod postem konkursowym umieszczonym w serwisie Facebook® lub Instagram. W komentarzu uczestnik udziela odpowiedzi w postaci słownej.
 2. 2. Po zakończeniu Konkursu Organizator wskaże Laureatów Konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie, przez który zostało wysłane zgłoszenie, a następnie przekaże Nagrodę na wskazane przez Laureatów adresy korespondencyjne.
 3.  
 4. IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 5. 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 6. 2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 7. 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
 8. – jest studentem lub absolwentem studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich wszystkich uczelni wyższych,
 9. – posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 10. – posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook® lub na Instagramie,
 11. – zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
 12. – wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody.
 13. 4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione (w tym praktykanci) w spółkach z grupy KPMG lub
  w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do spółek z grupy KPMG w zakresie: doradztwa podatkowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, audytu ogólnego oraz audytu finansowego, usług prawnych, a także konsultingu biznesowego. Dopuszczalne są studenckie praktyki w tych podmiotach nieprzekraczające łącznie okresu 3 miesięcy.
 14.  
 15. V. DYSKWALIFIKACJA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO
 16. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji Zgłoszenia Konkursowego w przypadku:
 17. – jeżeli Uczestnik nie spełnia określonych w Regulaminie warunków uczestnictwa w Konkursie,
 18. – jeżeli Uczestnik posługuje się nieprawdziwymi danymi,
 19. – jeżeli Uczestnik w jakikolwiek inny sposób narusza niniejszy Regulamin.
 20.  
 21. VI. WYDANIE NAGRODY I PODATEK
 22. 1. Laureaci Konkursu zobowiązani są  w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia 2. Laureatów przez Organizatora Konkursu przesłać wiadomość prywatną za pośrednictwem poczty email, wiadomości w Serwisie Facebook lub na Instagramie z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 23. 3. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim poprzez wiadomość prywatną w Serwisie Facebook lub Instagram.
 24. 4. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, w innym towarze lub usłudze.
 25. 5. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

 

VIII. LOGO i FIRMA KPMG

 1. 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Logo KPMG jest zastrzeżonym znakiem towarowym i elementem firmy Organizatora chronionym prawnie i zobowiązuje się przestrzegać praw Organizatora do jego firmy (nazwy) oraz Logo.
 2. 2. Uczestnik nie może, bez zgody Organizatora, wykorzystywać logo KPMG lub firmy (nazwy) KPMG do celów innych niż związane z Konkursem i wyłącznie w zakresie dozwolonym i opisanym w Regulaminie.
 3.  
 4. IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 5. 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunków udziału w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
 6. 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 7. 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się wyłącznie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 8. 4. W razie sporu wynikłego z Konkursu wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 9. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia Konkursowego spowodowany przyczynami technicznymi nieleżącymi po jego stronie, w szczególności spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych i innych dostawców usług internetowych, w tym serwisu społecznościowego Instagram
 10. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.