Regulamin Akcji

 1. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1.  Organizatorem akcji “Nakarm psiaka” (dalej „Akcja”) jest KPMG sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121862, (dalej „Organizator”).

  2.  Przystępując do Akcji, przez zareagowanie po przez: Lubię to!, Super, Trzymaj się, Ha ha, WoW, Przykro mi, Wrr na post związany z Akcją (dalej „Zgłoszenie”) osoba akceptuje postanowienia niniejszego
  regulaminu (dalej „Regulamin”), wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych udostępnionych w Akcji oraz zostaje uczestnikiem Akcji (dalej „Uczestnik”).

  3.  Uczestnikiem Akcji może być tylko osoba spełniająca warunki opisane w Regulaminie.

  4.  Organizator oświadcza, że Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani też tworzona we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Akcją powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu
  Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w
  ramach Akcji powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy
  administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis
  Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Akcji.

  5.  Akcja nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.

  6.  Akcja prowadzona jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® pod adresem KPMG Poland | Facebook

  II. ZASADY I CZAS TRWANIA AKCJI

  1.  Akcja zostanie przeprowadzona od dnia 26.08.2023 r. godz. 10:00 do dnia 01.09.2023 r. godz.
  23:59 (dalej: „Okres Trwania Akcji”).

  2.  Przedmiotem i celem Akcji jest rozpowszechnienie akcji dobroczynnej udzielenia pomocy materialnej schroniskom dla zwierząt w wybranych miastach w Polsce i umożliwienie każdemu Uczestnikowi realnego wpływu na wielkość udzielonej pomocy poprzez zareagowanie na post związany z Akcją umieszczony na profilu KPMG Poland na Facebooku.

  3.  Uczestnikami Akcji mogą być wszystkie osoby, które dokonały prawidłowego Zgłoszenia do Akcji.

  4.  Każdy Uczestnik może wziąć udział w Akcji jeden raz.

  5.  Każdy Uczestnik może zareagować na post jeden raz.

  6.  Wszystkie zgłoszenia zostaną policzone przez przedstawicieli działu People & Culture KPMG.

  7.  Każda reakcja udzielona przez Uczestników pod postem związanym z Akcją skutkuje przeznaczeniem przez Organizatora pomocy rzeczowej w postaci 1 kg karmy dla psów(np. 74 reakcje = 74 kg przekazanej przez Organizatora karmy do wybranego schroniska).

  III. PRZEBIEG AKCJI

  1.  W celu wzięcia udziału w Akcji należy w Okresie Trwania Akcji zareagować na post związany z Akcją umieszczony w serwisie Facebook®.

  2.  Po zakończeniu Akcji Organizator wskaże, poprzez post umieszczony w serwisie Facebook®, ile kilogramów karmy (do 5 000 kilogramów) przeznaczy do wybranych schronisk w 7 miastach w Polsce (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Katowice, Łódź, Gdańsk).

  IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE
  UCZESTNICTWA W AKCJI

  1.  Udział w Akcji jest dobrowolny i nieodpłatny.

  2.  Prawo udziału w Akcji przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w Akcji, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Akcji, zgodnie z
  treścią Regulaminu.

  3.  W Akcji może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

  •   posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

  •   posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®,

  •   zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,

  •   wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Akcji.

  V. DYSKWALIFIKACJA ZGŁOSZENIA, WYKLUCZENIE
  UCZESTNIKA

  1.  Organizator zastrzega
  sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji Zgłoszenia lub wykluczenia
  Uczestnika z udziału w Akcji w przypadku:

  ·    jeżeli Uczestnik nie spełnia określonych w Regulaminie warunków uczestnictwa
  w Akcji,

  ·    jeżeli Uczestnik posługuje się nieprawdziwymi danymi,

 2. ·    jeżeli Uczestnik w jakikolwiek inny sposób narusza niniejszy Regulamin.

  VI. WYDANIE NAGRODY

  1. Organizator zobowiązany jest do przekazania Nagrody wybranym przez niego organizacjom w 7 lokalizacjach w Polsce, w których znajdują sie biura Organizatora tj. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Organizacje zostaną wskazane przez pracowników KPMG, którzy angażują się w działania wolontariackie w firmie Organizatora.

  2.  W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Akcji, Organizator może kontaktować się z nim poprzez wiadomość prywatną w Serwisie Facebook.

  VII. LOGO i FIRMA KPMG

  1.  Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Logo KPMG jest zastrzeżonym znakiem towarowym i elementem firmy Organizatora chronionym prawnie i zobowiązuje się przestrzegać praw
  Organizatora do jego firmy (nazwy) oraz Logo.

  2.  Uczestnik nie może, bez zgody Organizatora, wykorzystywać logo KPMG lub firmy (nazwy) KPMG do celów innych niż związane z Akcją i wyłącznie w zakresie dozwolonym i opisanym w
  Regulaminie.

  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1.  Organizator zastrzega
  sobie prawo do zmiany czasu trwania Akcji i warunków udziału w Akcji oraz do jej
  odwołania bez podania przyczyny.

  2.  W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.

  3.  W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się wyłącznie przepisy prawa polskiego,
  w szczególności Kodeksu cywilnego.

  4.  W razie sporu wynikłego z Akcji wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

  5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia w Akcji spowodowany przyczynami technicznymi nieleżącymi po jego stronie, w szczególności
  spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych i innych dostawców usług
  internetowych, w tym serwisu społecznościowego Facebook.

  6.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.