Zawód audytora bez tajemnic

W zawodzie audytora najistotniejsze są otwarta głowa i zdolności analityczne. Jednak by zrobić karierę w KPMG konieczne są też ponadprzeciętne zaangażowanie i silna motywacja.

Początki zawodu audytora sięgają lat 30. ubiegłego wieku. Dopiero Wielki Krach na Wall Street uświadomił potrzebę korporacyjnego ładu w biznesie i wytworzył zapotrzebowanie na niezależnych kontrolerów, dokonujących rzetelnej oceny działania przedsiębiorstwa. Pod pojęciem audytu kryje się systematyczna i niezależna ocena firmy i jej funkcjonowania. Audytor to osoba, która sprawuje kontrolę, przeprowadza analizy i sporządza raporty. To właśnie on bierze pod lupę wszystkie sprawozdania finansowe firmy. Sprawdza także czy dana firma prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz czy dane przedstawione w sprawozdaniu są prawdziwe i rzetelnie odzwierciedlają obraz działalności firmy.

Zawód dla ludzi z otwartą głową

O sukcesie audytora decyduje nie tylko wykształcenie i doświadczenie, ale również określone predyspozycje i umiejętności interpersonalne. Osoba wykonująca zawód audytora powinna mieć predyspozycje do pracy analitycznej, szybkiego przyswajania informacji. Powinna być odpowiedzialna, sumienna, rzetelna, umiejąca pracować samodzielnie i w grupie.

– W tym zawodzie najważniejsze są otwarta głowa oraz zdolności analityczne. To są talenty wrodzone, a wszystkiego innego można się nauczyć – mówi Marta Zemka, Partner Associate w dziale audytu w KPMG. Wyjaśnia, że praca audytora polega w dużej mierze na umiejętności kojarzenia faktów i liczb, kompleksowego patrzenia na wybrany fragment firmy lub jej całość. I jeśli ktoś sądzi, że to wymarzona posada dla samotnika, jest w błędzie. Pracujemy w zespołach, więc zdolności interpersonalne też są wymagane, również ze względu na konieczność prowadzenia dobrej komunikacji z klientem i podtrzymywania z nim relacji – tłumaczy Marta Zemka. I dodaje, że ta profesja wymaga dużej dyspozycyjności, częstych wyjazdów do klientów i pracy w nielimitowanym wymiarze czasu. Dotyczy to zwłaszcza pierwszego kwartału roku, gdy firmy zamykają roczne bilanse.

Audytorzy mogą specjalizować się w różnych sektorach lub branżach. Do najbardziej interesujących należą branże: finansowa, nieruchomości, sektor farmaceutyczny, energetyka, budownictwo i nowe technologie. To oznacza, że kandydaci do zawodu muszą być wciąż otwarci na nową wiedzę, ciekawi świata. Powinni być zaprzeczeniem „księgowego z klapkami na oczach” z pokutującego wciąż stereotypu – mówi Marta Zemka. Zwraca też uwagę, że zawód audytora w KPMG z czasem wymaga zaangażowania w inne aktywności firmy, takie jak udział w rekrutacjach czy prowadzenie szkoleń dla adeptów zawodu.

Od asystenta do partnera

Ścieżka kariery audytora jest kilkustopniowa. Na początku adept pełni funkcję asystenta. Wykonuje testy dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, uczestniczy w inwentaryzacjach, analizuje umowy np. leasingowe, sporządza streszczenia posiedzeń rad nadzorczych etc. Po ok. dwóch latach awansuje na stanowisko starszego asystenta i może już kierować zespołami asystentów, uczestnicząc w prostszych badaniach. Kolejnym szczeblem kariery jest pozycja superwizora, który kieruje badaniami w większych, bardziej skomplikowanych firmach. Zwieńczeniem kariery w KPMG jest stanowisko partnera, do którego dochodzi się przez ok. 10 lat, przechodząc pod drodze kolejne szczeble – menadżera, starszego menadżera i dyrektora.

– Awans zależy nie tylko od stażu pracy, ale w dużo większym stopniu od uzyskiwanych w niej wyników. Każdy z pracowników poddawany jest raz w roku ocenie. Zależy ona od tego, czy udało mu się zrealizować wyznaczone cele i jak wypadł na tle innych osób na podobnych stanowiskach. Brane pod uwagę są też dodatkowe kwalifikacje, które uzyskał, a także zaangażowanie w inne sfery aktywności firmy, takie jak rekrutacja czy prowadzenie wewnętrznych szkoleń – tłumaczy Marta Zemka.

Specyfiką każdej firmy należącej do „Wielkiej Piątki” jest duża rotacja pracowników, co w tym przypadku jest uzasadnione i nie jest niczym złym. Z grupy kilkudziesięciu nowych asystentów przyjętych co roku, do stanowiska menadżera dochodzi najwyżej kilkunastu najlepszych. Niektórzy znajdują miejsce w innych działach KPMG albo odchodzą „do biznesu”. Po 2-3 latach pracy nasz audytor nabywa wiedzy i doświadczenia na tak wysokim poziomie, że staje się atrakcyjnym nabytkiem dla każdej firmy.

Szansa dla humanisty

Dla absolwentów pewne jest jedno – praca w KPMG to prestiż i wysokie dochody. Nawet stosunkowo niedługi epizod w tej firmie jest dobrym startem do błyskotliwej kariery. Zgodnie z ustawą o Finansach Publicznych, zawód audytora może wykonywać osoba, która jest obywatelem państwa UE bądź państwa, które jest członkiem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Oprócz tego, kandydat na to stanowisko musi posiadać prawa publiczne, zaświadczenie o niekaralności, a także przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych, najlepiej  ekonomicznych np. na kierunku rachunkowość, bankowość czy zarządzanie. Wiele uczelni ekonomicznych w swojej ofercie ma również specjalność z audytu, którą wybiera się jednak dopiero na III roku studiów. Osoby z wykształceniem technicznym lub nawet humanistycznym także mogą starać się o pracę w KPMG pod warunkiem, że z ich CV wynika, że świat ekonomii, finansów i rachunkowości nie jest im obcy. Na pewno takim dowodem będą odbyte studia podyplomowe albo kurs z rachunkowości.

– Kluczowe znaczenie ma rozmowa kwalifikacyjna, która ma wykazać, iż dany kandydat nie tylko orientuje się na czym polega praca, o którą się stara, ale również jest wystarczająco zmotywowany. I ten drugi czynniki ma na pewno nie mniejsze znacznie – podkreśla Marta Zemka.

Grunt to doświadczenie

Pracownicy działu HR w każdej większej korporacji zasypywani są podaniami o pracę oraz CV, które niewiele się od siebie różnią. Dlatego tak ważne jest doświadczenie, zdobyte jeszcze w trakcie studiów. Można je zdobyć w renomowanych i cenionych firmach audytorskich, które oferują praktyki studentom III, IV i V roku studiów, przygotowujące do wykonywania danego zawodu i zyskania stałego zatrudnienia.

– Organizujemy warsztaty „World of Audit”. Jest to cykl spotkań, podczas których pokazujemy, na czym polega zawód audytora i jakie predyspozycje są do niego potrzebne. Podczas ćwiczeń przyglądamy się uczestnikom. Tych wyróżniających się zapraszamy na nasze praktyki, a najlepsi mogą liczyć nawet na oferty pracy – zachęca Marta Zemka.