Regulamin Programu Ambasadorzy 2022

ORGANIZATOR PROGRAMU
 

Organizatorem Programu Ambasadorzy KPMG (dalej „Program”) jest KPMG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000121862, (dalej „Organizator”).

PRZEDMIOT PROGRAMU
 

Przedmiotem Programu jest roczny udział Ambasadorów (dalej „Ambasadorzy”) w promowanie marki KPMG, organizowanie wydarzeń dla studentów oraz współpraca
w działaniach employer brandingowych z zespołem People & Culture KPMG, dający możliwość poznania specyfiki pracy w branży audytorsko-doradczej oraz
stanowiący przepustkę do podjęcia w przyszłości pracy w KPMG.
 
CEL PROGRAMU

Celem Programu jest wyłonienie w procesie rekrutacji Ambasadorów Programu i  realizacja założeń Programu na wybranych uczelniach w Polsce. Ambasadorzy przekazują
informacje dotyczące pracy, kariery, procesu rekrutacji i specyfiki pracy w KPMG studentom na swoich uczelniach według wytycznych KPMG dotyczących budowania
wizerunku pracodawcy.

UCZESTNICY PROGRAMU

 • Program skierowany jest do studentów I, II i III roku studiów dziennych pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich studiujących kierunki ekonomiczne i prawnicze, a także zarządzanie, finanse, bankowość, ubezpieczenia, informatyka lub nauki ścisłe, którzy chcieliby w niedalekiej przyszłości podjąć pracę w branży audytorsko-doradczej.
 • Do Programu mogą aplikować studenci aktywnie działający w organizacjach studenckich, kołach naukowych i innych organizacjach oraz stowarzyszeniach, którzy sprawnie poruszają się w środowisku portali społecznościowych.
 • Do Programu mogą aplikować studenci z uczelni w: Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku, Łodzi, Lublinie, Toruniu, Białymstoku, Rzeszowie i we Wrocławiu. 
 • W Programie nie mogą uczestniczyć:
 • osoby zatrudnione lub będące praktykantami w spółce z grupy KPMG w ciągu ostatnich 3 lat,
 • Ambasadorzy poprzednich edycji Programu.

  CZAS TRWANIA PROGRAMU

  Program jest realizowany w roku akademickim 2022/2023 i trwa od 1 października 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.

  ZADANIA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

  Do głównych zadań Ambasadorów należy:
 • organizacja wydarzeń na swojej uczelni w formie online lub stacjonarnej,
 • promowanie marki KPMG wśród studentów swojej uczelni,
 • promowanie projektów sztandarowych KPMG skierowanych do studentów i absolwentów na swojej uczelni,
 • publikowanie informacji o realizowanych przez KPMG projektach w mediach społecznościowych,
 • współpraca z Biurami Karier, kołami naukowymi i organizacjami studenckimi na swojej uczelni,
 • współpraca z innymi Ambasadorami Programu,
 • udział w spotkaniach szkoleniowych i integracyjnych Ambasadorów,
 • udział w organizowanych przez KPMG wydarzeniach i targach pracy,
 • raportowanie działań do Koordynatora Ambasadorów oraz Koordynatora Programu Ambasadorzy KPMG.

  PROCES REKRUTACJI DO PROGRAMU
 1. Rekrutacja do Programu trwa od 6 maja do 31 maja 2022 r.
 2. Ocenie podczas procesu rekrutacji podlegają doświadczenie oraz następujące kompetencje Uczestnika:
 3. działalność w organizacjach studenckich, kołach naukowych lub innych podmiotach studenckich,
 4. umiejętności organizatorskie,
 5. zaangażowanie,
 6. nastawienie na realizację celów,
 7. komunikatywność,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. kreatywność.
 10. Zgłoszenie udziału polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie https://generationkpmg.pl/ambasadorzy/ oraz przesłaniu video w terminie od 6 maja do 31 maja 2022 r.
 11. Rekrutacja składa się z etapów:

Etap I

Etap I trwa od 6 maja do 31 maja 2022 r. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo uzależnienia dalszego uczestnictwa w Programie przez danego Uczestnika od nadesłania na życzenie Organizatora zaświadczenia z uczelni wyższej o posiadaniu statusu studenta studiów wyższych.

Etap II
Test z języka angielskiego – Uczestnik otrzyma link do testu ze znajomości języka angielskiego określającego poziom biegłości językowej z zakresu ogólnego języka angielskiego.

Etap III         

Rozmowa kwalifikacyjna online.

Etap IV

Spotkanie Ambasadorów KPMG pogłębiające wiedzę o firmie i marce KPMG. Udział w inauguracyjnym spotkaniu jest obowiązkowy (warunek konieczny do uczestnictwa w Programie).

 • Zgłoszenia niepełne, które wpłyną po wyznaczonym terminie oraz te niezawierające klauzuli o ochronie danych osobowych, nie będą uwzględniane w dalszym procesie rekrutacji.
 • Ostateczny wybór Ambasadorów do Programu zatwierdza zespół Employer Brandingu KPMG.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu nadsyłania zgłoszeń do Programu.
 • O wynikach rekrutacji Uczestnicy zostaną powiadomieni po III etapie rekrutacji we wskazanym podczas rozmowy telefonicznej terminie.

  BENEFITY WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE
 1. Doładowania karty miejskiej zgodnej z miastem uczelni Ambasadora przez cały okres trwania Programu.
 2. Nagroda pieniężna w wysokości 5 000zł/ brutto dla najbardziej aktywnego Ambasadora wypłacona po zakończeniu trwania programu.
 3. Welcome Pack
 4. Wyjazdy integracyjne i szkolenia merytoryczne.
 5. Atrakcyjne bonusy w postaci upominków dla najbardziej aktywnych Ambasadorów.
 6. Certyfikat uczestnictwa w Programie.
 7. Bezpośredni kontakt z pracownikami i możliwość poznania specyfiki pracy w firmie audytorsko-doradczej.
 8. Możliwość stworzenia sieci kontaktów biznesowych w oparciu o szeroką współpracę KPMG ze środowiskiem akademickim.

  KOSZTY I WYDATKI
 1. Organizator zobowiązuje się zwrócić uczestnikom Programu koszty przejazdu i powrotu na wszystkie spotkania i wydarzenia w Polsce wynikające z harmonogramu działań w trakcie trwania Programu. Zwrot kosztów obejmuje podróże pociągiem II klasy (osobowy, pospieszny, ekspres, InterCity, Express InterCity Premium).
 2. Organizator zobowiązuje się zwrócić uczestnikom Programu koszty przejazdu z dowolnego miejsca w Polsce do Warszawy i powrotu pociągiem II klasy (osobowy, pospieszny, ekspres, InterCity, Express InterCity Premium) oraz zapewnić im bezpłatny pobyt w hotelu w czasie trwania spotkania inauguracyjnego Program. Pobyt nie przekroczy jednej doby hotelowej.
 3. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów podróży jest dostarczenie Organizatorowi dokumentów (biletów) potwierdzających wydatki poniesione z tego tytułu przez Ambasadora. Organizator nie zwraca ani nie ponosi innych kosztów i wydatków niż wskazane powyżej, związanych z uczestnictwem w Programie.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORESPONDENCJĘ POCZTOWĄ I ELEKTRONICZNĄ (DZIAŁANIE INTERNETU)

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność i terminowość doręczeń korespondencji wysyłanej za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, za skuteczność działania Internetu i związane z tym ewentualnie nieprawidłowości
  w czasie trwania Programu.

  DECYZJE I OCENY ORGANIZATORA

  1. Od decyzji i ocen dokonanych przez Organizatora nie przysługuje odwołanie, są one ostateczne. Uczestnicy Programu akceptują zastrzeżenie i wyłączenie, że Uczestnikowi nie przysługuje z tytułu lub w związku z decyzjami i ocenami dokonanymi przez Organizatora żadne roszczenie wobec Organizatora, poza zapisanymi w niniejszym Regulaminie i wynikającymi z jego decyzji i ocen.

  INNE POSTANOWIENIA
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość (uprawnienie) zmiany warunków Programu,
  w szczególności zmiany terminów nadsyłania formularza rejestracyjnego, a także innych wymaganych dokumentów i oświadczeń. W razie zmiany terminów, informacja o nich zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://generationkpmg.pl/ambasadorzy/.  Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone po upływie terminu nadsyłania formularzy rejestracyjnych wskazanego w rozdziale V niniejszego Regulaminu, Uczestnicy zostaną dodatkowo poinformowani o nich pocztą elektroniczną, na wskazany przez nich adres.
 2. W zależności od liczby aplikacji oraz w sprawach spornych i nieobjętych niniejszym Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad rekrutacji do Programu oraz wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę i akceptują, że informacje uzyskane przez Organizatora od Uczestników będą wykorzystane przez Organizatora do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych oraz będą przechowywane i przetwarzane w bazie danych Organizatora do celów rekrutacyjnych. Przesłanie przez Uczestnika Organizatorowi formularza rejestracyjnego, o którym mowa w rozdziale VII niniejszego Regulaminu, oznacza jednocześnie wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w tym formularzu oraz w innych dokumentach przekazanych Organizatorowi w związku z Programem dla celów rekrutacyjnych (także podczas przyszłych rekrutacji). Administratorem danych osobowych jest KPMG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a. Dane osobowe mogą być przekazywane przez KPMG sp. z o.o. do innych spółek wchodzących w skład Grupy KPMG w Polsce (KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k , KPMG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., KPMG Audyt sp. z o.o., KPMG Audyt Services sp. z o.o, KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., KPMG Usługi Księgowe sp. z o.o., D.Dobkowski sp. k.). Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane zostają podane dobrowolnie.
 4. Wyłonieni Ambasadorzy akceptują, że Organizator jest uprawniony do opublikowania imion, nazwisk i innych informacji niezbędnych do uczestnictwa w Programie, w Internecie i w innych wewnętrznych publikacjach Organizatora, a także w innych środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja). Przesłanie Organizatorowi formularza rejestracyjnego, o którym mowa w rozdziale VII niniejszego Regulaminu, oznacza jednocześnie wyrażenie przez Ambasadora zgody na powyższe publikacje.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami), przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami).
 6. Niniejszy Regulamin Programu jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://generationkpmg.pl/ambasadorzy/.
 7. We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie oraz w przypadkach, które pojawią się w czasie trwania Programu, ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 8. Każda osoba biorąca udział w Programie poprzez fakt przystąpienia do Programu oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.