ORGANIZATOR PROGRAMU
 

Organizatorem Programu Ambasadorzy KPMG (dalej „Program”) jest KPMG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem 0000121862, (dalej „Organizator”).

PRZEDMIOT PROGRAMU
 

Przedmiotem Programu jest roczny udział Ambasadorów (dalej „Ambasadorzy”) w promowanie marki KPMG, organizowanie wydarzeń dla studentów oraz współpraca
w działaniach employer brandingowych z zespołem People & Culture KPMG, dający możliwość poznania specyfiki pracy w branży audytorsko-doradczej oraz
stanowiący przepustkę do podjęcia w przyszłości pracy w KPMG.
 
CEL PROGRAMU

Celem Programu jest wyłonienie w procesie rekrutacji Ambasadorów Programu i  realizacja założeń Programu na wybranych uczelniach w Polsce. Ambasadorzy przekazują
informacje dotyczące pracy, kariery, procesu rekrutacji i specyfiki pracy w KPMG studentom na swoich uczelniach według wytycznych KPMG dotyczących budowania
wizerunku pracodawcy.

UCZESTNICY PROGRAMU

 1. Rekrutacja do Programu trwa od 6 maja do 31 maja 2022 r.
 2. Ocenie podczas procesu rekrutacji podlegają doświadczenie oraz następujące kompetencje Uczestnika:
 3. działalność w organizacjach studenckich, kołach naukowych lub innych podmiotach studenckich,
 4. umiejętności organizatorskie,
 5. zaangażowanie,
 6. nastawienie na realizację celów,
 7. komunikatywność,
 8. umiejętność pracy w zespole,
 9. kreatywność.
 10. Zgłoszenie udziału polega na wypełnieniu formularza dostępnego na stronie https://generationkpmg.pl/ambasadorzy/ oraz przesłaniu video w terminie od 6 maja do 31 maja 2022 r.
 11. Rekrutacja składa się z etapów:

Etap I

Etap I trwa od 6 maja do 31 maja 2022 r. Organizator zastrzega sobie prawo do sprawdzenia danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Ponadto Organizator zastrzega sobie prawo uzależnienia dalszego uczestnictwa w Programie przez danego Uczestnika od nadesłania na życzenie Organizatora zaświadczenia z uczelni wyższej o posiadaniu statusu studenta studiów wyższych.

Etap II
Test z języka angielskiego – Uczestnik otrzyma link do testu ze znajomości języka angielskiego określającego poziom biegłości językowej z zakresu ogólnego języka angielskiego.

Etap III         

Rozmowa kwalifikacyjna online.

Etap IV

Spotkanie Ambasadorów KPMG pogłębiające wiedzę o firmie i marce KPMG. Udział w inauguracyjnym spotkaniu jest obowiązkowy (warunek konieczny do uczestnictwa w Programie).

 1. Doładowania karty miejskiej zgodnej z miastem uczelni Ambasadora przez cały okres trwania Programu.
 2. Nagroda pieniężna w wysokości 5 000zł/ brutto dla najbardziej aktywnego Ambasadora wypłacona po zakończeniu trwania programu.
 3. Welcome Pack
 4. Wyjazdy integracyjne i szkolenia merytoryczne.
 5. Atrakcyjne bonusy w postaci upominków dla najbardziej aktywnych Ambasadorów.
 6. Certyfikat uczestnictwa w Programie.
 7. Bezpośredni kontakt z pracownikami i możliwość poznania specyfiki pracy w firmie audytorsko-doradczej.
 8. Możliwość stworzenia sieci kontaktów biznesowych w oparciu o szeroką współpracę KPMG ze środowiskiem akademickim.

  KOSZTY I WYDATKI
 1. Organizator zobowiązuje się zwrócić uczestnikom Programu koszty przejazdu i powrotu na wszystkie spotkania i wydarzenia w Polsce wynikające z harmonogramu działań w trakcie trwania Programu. Zwrot kosztów obejmuje podróże pociągiem II klasy (osobowy, pospieszny, ekspres, InterCity, Express InterCity Premium).
 2. Organizator zobowiązuje się zwrócić uczestnikom Programu koszty przejazdu z dowolnego miejsca w Polsce do Warszawy i powrotu pociągiem II klasy (osobowy, pospieszny, ekspres, InterCity, Express InterCity Premium) oraz zapewnić im bezpłatny pobyt w hotelu w czasie trwania spotkania inauguracyjnego Program. Pobyt nie przekroczy jednej doby hotelowej.
 3. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów podróży jest dostarczenie Organizatorowi dokumentów (biletów) potwierdzających wydatki poniesione z tego tytułu przez Ambasadora. Organizator nie zwraca ani nie ponosi innych kosztów i wydatków niż wskazane powyżej, związanych z uczestnictwem w Programie.

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORESPONDENCJĘ POCZTOWĄ I ELEKTRONICZNĄ (DZIAŁANIE INTERNETU)

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność i terminowość doręczeń korespondencji wysyłanej za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej, za skuteczność działania Internetu i związane z tym ewentualnie nieprawidłowości
  w czasie trwania Programu.

  DECYZJE I OCENY ORGANIZATORA

  1. Od decyzji i ocen dokonanych przez Organizatora nie przysługuje odwołanie, są one ostateczne. Uczestnicy Programu akceptują zastrzeżenie i wyłączenie, że Uczestnikowi nie przysługuje z tytułu lub w związku z decyzjami i ocenami dokonanymi przez Organizatora żadne roszczenie wobec Organizatora, poza zapisanymi w niniejszym Regulaminie i wynikającymi z jego decyzji i ocen.

  INNE POSTANOWIENIA
 1. Organizator zastrzega sobie możliwość (uprawnienie) zmiany warunków Programu,
  w szczególności zmiany terminów nadsyłania formularza rejestracyjnego, a także innych wymaganych dokumentów i oświadczeń. W razie zmiany terminów, informacja o nich zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://generationkpmg.pl/ambasadorzy/.  Jeżeli zmiany zostaną wprowadzone po upływie terminu nadsyłania formularzy rejestracyjnych wskazanego w rozdziale V niniejszego Regulaminu, Uczestnicy zostaną dodatkowo poinformowani o nich pocztą elektroniczną, na wskazany przez nich adres.
 2. W zależności od liczby aplikacji oraz w sprawach spornych i nieobjętych niniejszym Regulaminem, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad rekrutacji do Programu oraz wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę i akceptują, że informacje uzyskane przez Organizatora od Uczestników będą wykorzystane przez Organizatora do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych oraz będą przechowywane i przetwarzane w bazie danych Organizatora do celów rekrutacyjnych. Przesłanie przez Uczestnika Organizatorowi formularza rejestracyjnego, o którym mowa w rozdziale VII niniejszego Regulaminu, oznacza jednocześnie wyrażenie zgody przez Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych zawartych w tym formularzu oraz w innych dokumentach przekazanych Organizatorowi w związku z Programem dla celów rekrutacyjnych (także podczas przyszłych rekrutacji). Administratorem danych osobowych jest KPMG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4a. Dane osobowe mogą być przekazywane przez KPMG sp. z o.o. do innych spółek wchodzących w skład Grupy KPMG w Polsce (KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k , KPMG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., KPMG Audyt sp. z o.o., KPMG Audyt Services sp. z o.o, KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., KPMG Usługi Księgowe sp. z o.o., D.Dobkowski sp. k.). Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Dane zostają podane dobrowolnie.
 4. Wyłonieni Ambasadorzy akceptują, że Organizator jest uprawniony do opublikowania imion, nazwisk i innych informacji niezbędnych do uczestnictwa w Programie, w Internecie i w innych wewnętrznych publikacjach Organizatora, a także w innych środkach masowego przekazu (prasa, radio, telewizja). Przesłanie Organizatorowi formularza rejestracyjnego, o którym mowa w rozdziale VII niniejszego Regulaminu, oznacza jednocześnie wyrażenie przez Ambasadora zgody na powyższe publikacje.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami), przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006, nr 90, poz. 631, z późniejszymi zmianami).
 6. Niniejszy Regulamin Programu jest dostępny do wglądu na stronie internetowej Organizatora pod adresem https://generationkpmg.pl/ambasadorzy/.
 7. We wszystkich przypadkach nieokreślonych w niniejszym Regulaminie oraz w przypadkach, które pojawią się w czasie trwania Programu, ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
 8. Każda osoba biorąca udział w Programie poprzez fakt przystąpienia do Programu oraz poprzez wyrażenie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych przez Organizatora akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „KPMGxKubota (Jestem na TAX)” (dalej „Konkurs”) jest KPMG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121862, (dalej „Organizator”).
 2. Przystępując do Konkursu, przez udzielenie odpowiedzi pod postem konkursowym (dalej „Zgłoszenie konkursowe”) osoba akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”), wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych udostępnionych w Konkursie oraz zostaje uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).
 3. Uczestnikiem może być tylko osoba spełniająca warunki opisane w Regulaminie.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na Fanpage’u pod adresem KPMG Poland | Facebook

II. ZASADY I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony od dnia 29 kwietnia 2022 r. godz. 9:45 do dnia 4 maja 2022 r. godz. 23:59 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 2. Przedmiotem i celem Konkursu jest zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym umieszczonym na profilu KPMG Poland na Facebooku.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci lub absolwenci wszystkich uczelni wyższych prawidłowo zarejestrowanych zgodnie z przepisami obwiązującymi w kraju rejestracji uczelni wyższej, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia Konkursowego.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie raz.
 5. Wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione przez Jury w skład, którego wchodzą przedstawiciele działu People & Culture KPMG.
 6. W efekcie głosowania Jury zostaną wyłonione 3 najlepsze komentarze spełaniające wymagania konkursu. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
 7. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe w postaci pary klapek Kubota z hasłem Jestem na TAX dla 3 najlepszych odpowiedzi.

III. PRZEBIEG KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu zamieścić komentarz z odpowiedzią pod postem konkursowym umieszczonym w serwisie Facebook®. W komentarzu uczestnik udziela odpowiedzi w postaci słownej.
 2. Po zakończeniu Konkursu Organizator wskaże Laureatów Konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie, przez który zostało wysłane zgłoszenie, a następnie przekaże Nagrodę na wskazane przez Laureatów adresy korespondencyjne.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
 4. jest studentem lub absolwentem studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich wszystkich uczelni wyższych,
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 6. posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®,
 7. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
 8. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody.
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione (w tym praktykanci) w spółce z grupy KPMG lub
  w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do spółek z grupy KPMG w zakresie: doradztwa podatkowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, audytu ogólnego oraz audytu finansowego, usług prawnych, a także konsultingu biznesowego. Dopuszczalne są studenckie praktyki w tych podmiotach nieprzekraczające łącznie okresu 3 miesięcy.

V. DYSKWALIFIKACJA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji Zgłoszenia Konkursowego w przypadku:
 • jeżeli Uczestnik nie spełnia określonych w Regulaminie warunków uczestnictwa w Konkursie,
 • jeżeli Uczestnik posługuje się nieprawdziwymi danymi,
 • jeżeli Uczestnik w jakikolwiek inny sposób narusza niniejszy Regulamin.

VI. WYDANIE NAGRODY I PODATEK

 1. Laureaci Konkursu zobowiązani są  w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia Laureatów przez Organizatora Konkursu przesłać wiadomość prywatną za pośrednictwem poczty email lub wiadomości w Serwisie Facebook z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim poprzez wiadomość prywatną w Serwisie Facebook.
 3. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, w innym towarze lub usłudze.
 4. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

VIII. LOGO i FIRMA KPMG

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Logo KPMG jest zastrzeżonym znakiem towarowym i elementem firmy Organizatora chronionym prawnie i zobowiązuje się przestrzegać praw Organizatora do jego firmy (nazwy) oraz Logo.
 2. Uczestnik nie może, bez zgody Organizatora, wykorzystywać logo KPMG lub firmy (nazwy) KPMG do celów innych niż związane z Konkursem i wyłącznie w zakresie dozwolonym i opisanym w Regulaminie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunków udziału w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się wyłącznie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. W razie sporu wynikłego z Konkursu wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia Konkursowego spowodowany przyczynami technicznymi nieleżącymi po jego stronie, w szczególności spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych i innych dostawców usług internetowych, w tym serwisu społecznościowego Instagram
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.


Czym jest academic meetup?

Wiążesz swoją przyszłość z prawem i szukasz miejsca gdzie możesz zdobywać doświadczenie? Na co dzień aktywnie działasz w kołach naukowych lub organizacjach studenckich? Realizujesz ciekawe projekty i wydarzenia, o których chcesz opowiedzieć innym? Spotkaj się z nami podczas academic meetup – law edition! 


Dlaczego warto wziąć udział w academic meetup?

 • poznasz możliwości praktyk i pracy oraz rozwoju w jednej z najlepiej ocenianych jako pracodawcy kancelarii
 • zdobędziesz wiedzę merytoryczną od ekspertów kancelarii KPMG Law
 • porozmawiasz z ekspertami z kancelarii KPMG Law
 • poszerzysz swoją sieć kontaktów i poznasz studentów z innych uczelni w Polsce
 • zobaczysz nasze warszawskie biuro
 • spędzisz czas z inspirującymi ludźmi w super atmosferze
 • a dodatkowo czeka na Ciebie niesamowita dawka śmiechu, którą zapewni Teatr Improwizowany Klancyk

Kto może wziąć udział w wydarzeniu ? 

studenci prawa od III roku studiów
osoby zainteresowane rozwojem kariery w kancelarii
studenci aktywnie działający w prawniczych
kołach naukowych i organizacjach studenckich

Kiedy i gdzie odbywa się wydarzenie?

Spotykamy się 20 maja w warszawskim biurze KPMG.

Poznaj agendę wydarzenia.

Liczba miejsc jest ograniczona. Uczestnikom spoza Warszawy zapewniamy nocleg w hotelu 20 maja, a także zwracamy koszty podróży.

Dołącz do nas i wypełnij formularz zgłoszeniowy

Napisz w jakiej organizacji lub kole działasz i dlaczego chcesz wziać udział w academic meetup.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Pokaż nam ile wiesz o KPMG” (dalej „Konkurs”) jest KPMG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121862, (dalej „Organizator”).
 2. Przystępując do Konkursu, przez udzielenie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”) osoba akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”), wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych udostępnionych w Konkursie oraz zostaje uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).
 3. Uczestnikiem może być tylko osoba spełniająca warunki opisane w Regulaminie.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Instagram od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na Fanpage’u pod adresem https://www.facebook.com/knrkhossaprocapital/

II. ZASADY I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony od dnia 17.02 2022 r. godz. 11:30 do dnia 20.02 2022 r. godz. 23:59 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 2. Przedmiotem i celem Konkursu jest zamieszczenie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym w Serwisie Facebook®
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci lub absolwenci wszystkich uczelni wyższych prawidłowo zarejestrowanych zgodnie z przepisami obwiązującymi w kraju rejestracji uczelni wyższej, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia Konkursowego.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie raz.
 5.  W efekcie głosowania Jury wybierze 3 najciekawszych, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
 6.  W skład Jury wchodzi ambasador KPMG na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
 7.  Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe – eko torba oraz koszulka.

III. PRZEBIEG KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu zamieścić komentarz z odpowiedzią na profilu Hossa ProCapital w Serwisie Facebook®
 2. Po zakończeniu Konkursu Organizator wskaże Laureatów Konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie, przez który zostało wysłane zgłoszenie, a następnie przekaże Nagrodę na wskazane przez Laureatów adresy korespondencyjne.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
 4. jest studentem lub absolwentem studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich wszystkich uczelni wyższych,
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 6. posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®,
 7. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
 8. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody.
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione (w tym praktykanci) w spółce z grupy KPMG lub
  w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do spółek z grupy KPMG w zakresie: doradztwa podatkowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, audytu ogólnego oraz audytu finansowego, usług prawnych, a także konsultingu biznesowego. Dopuszczalne są studenckie praktyki w tych podmiotach nieprzekraczające łącznie okresu 3 miesięcy.

V. DYSKWALIFIKACJA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji Zgłoszenia Konkursowego w przypadku:
 • jeżeli Uczestnik nie spełnia określonych w Regulaminie warunków uczestnictwa w Konkursie,
 • jeżeli Uczestnik posługuje się nieprawdziwymi danymi,
 • jeżeli Uczestnik w jakikolwiek inny sposób narusza niniejszy Regulamin.

VI. WYDANIE NAGRODY I PODATEK

 1. Laureaci Konkursu zobowiązani są  w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia Laureatów przez Organizatora Konkursu przesłać wiadomość prywatną za pośrednictwem poczty email lub wiadomości w Serwisie Instagram z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim poprzez wiadomość prywatną w Serwisie Instagram.
 3. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, w innym towarze lub usłudze.
 4. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

VIII. LOGO i FIRMA KPMG

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Logo KPMG jest zastrzeżonym znakiem towarowym i elementem firmy Organizatora chronionym prawnie i zobowiązuje się przestrzegać praw Organizatora do jego firmy (nazwy) oraz Logo.
 2. Uczestnik nie może, bez zgody Organizatora, wykorzystywać logo KPMG lub firmy (nazwy) KPMG do celów innych niż związane z Konkursem i wyłącznie w zakresie dozwolonym i opisanym w Regulaminie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunków udziału w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się wyłącznie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. W razie sporu wynikłego z Konkursu wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia Konkursowego spowodowany przyczynami technicznymi nieleżącymi po jego stronie, w szczególności spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych i innych dostawców usług internetowych, w tym serwisu społecznościowego Instagram
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Blue Monday” (dalej „Konkurs”) jest KPMG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121862, (dalej „Organizator”).
 2. Przystępując do Konkursu, przez udzielenie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”) osoba akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”), wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych udostępnionych w Konkursie oraz zostaje uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).
 3. Uczestnikiem może być tylko osoba spełniająca warunki opisane w Regulaminie.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Instagram®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Instagram®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Instagram®. Organizator zwalnia w całości serwis Instagram od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na Fanpage’u pod adresem https://www.facebook.com/kpmgpoland/

II. ZASADY I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony od dnia 17 stycznia 2022 r. godz. 9:30 do dnia 18 stycznia 2022 r. godz. 23:59 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 2. Przedmiotem i celem Konkursu jest zamieszczenie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym w Serwisie Facebook®
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci lub absolwenci wszystkich uczelni wyższych prawidłowo zarejestrowanych zgodnie z przepisami obwiązującymi w kraju rejestracji uczelni wyższej, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia Konkursowego.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie raz.
 5.  W efekcie głosowania Jury wybierze 2 najciekawsze odpowiedzi, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
 6.  W skład Jury wchodzą przedstawiciele działu People & Culture KPMG.
 7.  Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe – butelka termiczna.

III. PRZEBIEG KONKURSU

 1.  W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu zamieścić komentarz z odpowiedzią (opis słowny/zdjęcie/video) na profilu KPMG Poland w Serwisie Facebook®
 2. Po zakończeniu Konkursu Organizator wskaże Laureatów Konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie, przez który zostało wysłane zgłoszenie, a następnie przekaże Nagrodę na wskazane przez Laureatów adresy korespondencyjne.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
 4. jest studentem lub absolwentem studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich wszystkich uczelni wyższych,
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 6. posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®,
 7. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
 8. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody.
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione (w tym praktykanci) w spółce z grupy KPMG lub
  w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do spółek z grupy KPMG w zakresie: doradztwa podatkowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, audytu ogólnego oraz audytu finansowego, usług prawnych, a także konsultingu biznesowego. Dopuszczalne są studenckie praktyki w tych podmiotach nieprzekraczające łącznie okresu 3 miesięcy.

V. DYSKWALIFIKACJA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji Zgłoszenia Konkursowego w przypadku:
 • jeżeli Uczestnik nie spełnia określonych w Regulaminie warunków uczestnictwa w Konkursie,
 • jeżeli Uczestnik posługuje się nieprawdziwymi danymi,
 • jeżeli Uczestnik w jakikolwiek inny sposób narusza niniejszy Regulamin.

VI. WYDANIE NAGRODY I PODATEK

 1. Laureaci Konkursu zobowiązani są  w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia Laureatów przez Organizatora Konkursu przesłać wiadomość prywatną za pośrednictwem poczty email lub wiadomości w Serwisie Instagram z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim poprzez wiadomość prywatną w Serwisie Instagram.
 3. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, w innym towarze lub usłudze.
 4. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

VIII. LOGO i FIRMA KPMG

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Logo KPMG jest zastrzeżonym znakiem towarowym i elementem firmy Organizatora chronionym prawnie i zobowiązuje się przestrzegać praw Organizatora do jego firmy (nazwy) oraz Logo.
 2. Uczestnik nie może, bez zgody Organizatora, wykorzystywać logo KPMG lub firmy (nazwy) KPMG do celów innych niż związane z Konkursem i wyłącznie w zakresie dozwolonym i opisanym w Regulaminie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunków udziału w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się wyłącznie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. W razie sporu wynikłego z Konkursu wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia Konkursowego spowodowany przyczynami technicznymi nieleżącymi po jego stronie, w szczególności spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych i innych dostawców usług internetowych, w tym serwisu społecznościowego Instagram
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Clean your desk day” (dalej „Konkurs”) jest KPMG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121862, (dalej „Organizator”).
 2. Przystępując do Konkursu, przez udzielenie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”) osoba akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”), wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych udostępnionych w Konkursie oraz zostaje uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).
 3. Uczestnikiem może być tylko osoba spełniająca warunki opisane w Regulaminie.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Instagram®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Instagram®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Instagram®. Organizator zwalnia w całości serwis Instagram od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na Fanpage’u pod adresem https://www.facebook.com/kpmgpoland/

II. ZASADY I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony od dnia 10 stycznia 2022 r. godz. 11:30 do dnia 13 stycznia 2022 r. godz. 23:59 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 2. Przedmiotem i celem Konkursu jest zamieszczenie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym w Serwisie Facebook®
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci lub absolwenci wszystkich uczelni wyższych prawidłowo zarejestrowanych zgodnie z przepisami obwiązującymi w kraju rejestracji uczelni wyższej, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia Konkursowego.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie raz.
 5.  W efekcie głosowania Jury wybierze 3 najciekawszych, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
 6.  W skład Jury wchodzą przedstawiciele działu People & Culture KPMG.
 7.  Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe – butelka termiczna.

III. PRZEBIEG KONKURSU

 1.  W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu zamieścić komentarz z odpowiedzią (zdjęcie/video) na profilu KPMG Poland w Serwisie Facebook®
 2. Po zakończeniu Konkursu Organizator wskaże Laureatów Konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie, przez który zostało wysłane zgłoszenie, a następnie przekaże Nagrodę na wskazane przez Laureatów adresy korespondencyjne.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
 4. jest studentem lub absolwentem studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich wszystkich uczelni wyższych,
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 6. posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®,
 7. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
 8. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody.
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione (w tym praktykanci) w spółce z grupy KPMG lub
  w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do spółek z grupy KPMG w zakresie: doradztwa podatkowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, audytu ogólnego oraz audytu finansowego, usług prawnych, a także konsultingu biznesowego. Dopuszczalne są studenckie praktyki w tych podmiotach nieprzekraczające łącznie okresu 3 miesięcy.

V. DYSKWALIFIKACJA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji Zgłoszenia Konkursowego w przypadku:
 • jeżeli Uczestnik nie spełnia określonych w Regulaminie warunków uczestnictwa w Konkursie,
 • jeżeli Uczestnik posługuje się nieprawdziwymi danymi,
 • jeżeli Uczestnik w jakikolwiek inny sposób narusza niniejszy Regulamin.

VI. WYDANIE NAGRODY I PODATEK

 1. Laureaci Konkursu zobowiązani są  w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia Laureatów przez Organizatora Konkursu przesłać wiadomość prywatną za pośrednictwem poczty email lub wiadomości w Serwisie Instagram z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim poprzez wiadomość prywatną w Serwisie Instagram.
 3. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, w innym towarze lub usłudze.
 4. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

VIII. LOGO i FIRMA KPMG

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Logo KPMG jest zastrzeżonym znakiem towarowym i elementem firmy Organizatora chronionym prawnie i zobowiązuje się przestrzegać praw Organizatora do jego firmy (nazwy) oraz Logo.
 2. Uczestnik nie może, bez zgody Organizatora, wykorzystywać logo KPMG lub firmy (nazwy) KPMG do celów innych niż związane z Konkursem i wyłącznie w zakresie dozwolonym i opisanym w Regulaminie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunków udziału w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się wyłącznie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. W razie sporu wynikłego z Konkursu wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia Konkursowego spowodowany przyczynami technicznymi nieleżącymi po jego stronie, w szczególności spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych i innych dostawców usług internetowych, w tym serwisu społecznościowego Instagram
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Świąteczny prezent” (dalej „Konkurs”) jest KPMG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121862, (dalej „Organizator”).
 2. Przystępując do Konkursu, przez udzielenie odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym (dalej „Zgłoszenie Konkursowe”) osoba akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”), wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych udostępnionych w Konkursie oraz zostaje uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).
 3. Uczestnikiem może być tylko osoba spełniająca warunki opisane w Regulaminie.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Instagram®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Instagram®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Instagram®. Organizator zwalnia w całości serwis Instagram od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Instagram® na Fanpage’u pod adresem https://www.instagram.com/kpmgpoland/?hl=pl

II. ZASADY I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony od dnia 17 grudnia 2021 r. godz. 10:40 do dnia 17 grudnia 2020 r. godz. 23:59 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 2. Przedmiotem i celem Konkursu jest zamieszczenie kompletnej odpowiedzi w komentarzu pod postem konkursowym w Serwisie Instagram® (odpowiedź i otagowanie osoby).
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci lub absolwenci wszystkich uczelni wyższych prawidłowo zarejestrowanych zgodnie z przepisami obwiązującymi w kraju rejestracji uczelni wyższej, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia Konkursowego.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie raz.
 5.  W efekcie głosowania Jury wybierze 5 najciekawszych i kompletnych odpowiedzi, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
 6.  W skład Jury wchodzą przedstawiciele działu People & Culture KPMG.
 7.  Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe – domki z piernika.

III. PRZEBIEG KONKURSU

 1.  W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu zamieścić komentarz z odpowiedzią i otagowaniem wybranej osoby pod postem konkursowowym na profilu KPMG Poland w Serwisie Instagram®
 2. Po zakończeniu Konkursu Organizator wskaże Laureatów Konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie, przez który zostało wysłane zgłoszenie, a następnie przekaże Nagrodę na wskazane przez Laureatów adresy korespondencyjne.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
 4. jest studentem lub absolwentem studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich wszystkich uczelni wyższych,
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 6. posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Instagram®,
 7. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
 8. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody.
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione (w tym praktykanci) w spółce z grupy KPMG lub
  w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do spółek z grupy KPMG w zakresie: doradztwa podatkowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, audytu ogólnego oraz audytu finansowego, usług prawnych, a także konsultingu biznesowego. Dopuszczalne są studenckie praktyki w tych podmiotach nieprzekraczające łącznie okresu 3 miesięcy.

V. DYSKWALIFIKACJA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji Zgłoszenia Konkursowego w przypadku:
 • jeżeli Uczestnik nie spełnia określonych w Regulaminie warunków uczestnictwa w Konkursie,
 • jeżeli Uczestnik posługuje się nieprawdziwymi danymi,
 • jeżeli Uczestnik w jakikolwiek inny sposób narusza niniejszy Regulamin.

VI. WYDANIE NAGRODY I PODATEK

 1. Laureaci Konkursu zobowiązani są  w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia Laureatów przez Organizatora Konkursu przesłać wiadomość prywatną za pośrednictwem poczty email lub wiadomości w Serwisie Instagram z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim poprzez wiadomość prywatną w Serwisie Instagram.
 3. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, w innym towarze lub usłudze.
 4. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

VIII. LOGO i FIRMA KPMG

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Logo KPMG jest zastrzeżonym znakiem towarowym i elementem firmy Organizatora chronionym prawnie i zobowiązuje się przestrzegać praw Organizatora do jego firmy (nazwy) oraz Logo.
 2. Uczestnik nie może, bez zgody Organizatora, wykorzystywać logo KPMG lub firmy (nazwy) KPMG do celów innych niż związane z Konkursem i wyłącznie w zakresie dozwolonym i opisanym w Regulaminie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunków udziału w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się wyłącznie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. W razie sporu wynikłego z Konkursu wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia Konkursowego spowodowany przyczynami technicznymi nieleżącymi po jego stronie, w szczególności spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych i innych dostawców usług internetowych, w tym serwisu społecznościowego Instagram
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu „Świąteczna bluza KPMG” (dalej „Konkurs”) jest KPMG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4A wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000121862, (dalej „Organizator”).
 2. Przystępując do Konkursu, przez udzielenie odpowiedzi pod postem konkursowym (dalej „Zgłoszenie konkursowe”) osoba akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”), wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych udostępnionych w Konkursie oraz zostaje uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).
 3. Uczestnikiem może być tylko osoba spełniająca warunki opisane w Regulaminie.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani też tworzony we współpracy z Serwisem Facebook®. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora Serwisu Facebook®. Wszelkie dane osobowe i informacje przekazywane przez uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie właścicielowi czy administratorowi Serwisu Facebook®. Organizator zwalnia w całości serwis Facebook od jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników wynikającej z Konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.) i nie podlega rygorom określonym w w/w ustawie.
 6. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Fanpage’a w Serwisie Facebook® na Fanpage’u pod adresem KPMG Poland | Facebook

II. ZASADY I CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs zostanie przeprowadzony od dnia 16 grudnia 2021 r. godz. 9:00 do dnia 16 grudnia 2021 r. godz. 23:59 (dalej: „Okres Trwania Konkursu”).
 2. Przedmiotem i celem Konkursu jest zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym umieszczonym na profilu KPMG Poland na Facebooku.
 3. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie studenci lub absolwenci wszystkich uczelni wyższych prawidłowo zarejestrowanych zgodnie z przepisami obwiązującymi w kraju rejestracji uczelni wyższej, którzy dokonali prawidłowego Zgłoszenia Konkursowego.
 4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie raz.
 5. Wszystkie zgłoszenia zostaną ocenione przez Jury w skład, którego wchodzą przedstawiciele działu People & Culture KPMG.
 6. W efekcie głosowania Jury zostaną wyłonione 3 najlepsze komentarze spełaniające wymagania konkursu. Ich autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.
 7. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe w postaci kompletu (2 szt.) świątecznych bluz KPMG dla 3 najlepszych odpowiedzi.

III. PRZEBIEG KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w Okresie Trwania Konkursu zamieścić komentarz z odpowiedzią pod postem konkursowym umieszczonym w serwisie Facebook®. W komentarzu uczestnik udziela odpowiedzi (w postaci zdjęcia lub gifa lub słownie) oraz oznacza wskazaną przez siebie osobę, którą uważa za świątecznego freaka.
 2. Po zakończeniu Konkursu Organizator wskaże Laureatów Konkursu za pośrednictwem wiadomości prywatnej w Serwisie, przez który zostało wysłane zgłoszenie, a następnie przekaże Nagrodę na wskazane przez Laureatów adresy korespondencyjne.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. Prawo udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa w konkursie, wskazane w treści Regulaminu i nie podlegają wykluczeniu z udziału w Konkursie, zgodnie z treścią Regulaminu.
 3. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:
 4. jest studentem lub absolwentem studiów magisterskich, licencjackich lub inżynierskich wszystkich uczelni wyższych,
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 6. posiada niefikcyjne (czyli zawierające prawdziwe dane Uczestnika) indywidualne konto użytkownika w Serwisie Facebook®,
 7. zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia,
 8. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych udostępnionych w Konkursie w celach związanych z Konkursem oraz powiadomienia o przyznaniu i wydaniu Nagrody.
 9. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby zatrudnione (w tym praktykanci) w spółce z grupy KPMG lub
  w podmiotach prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do spółek z grupy KPMG w zakresie: doradztwa podatkowego i usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, audytu ogólnego oraz audytu finansowego, usług prawnych, a także konsultingu biznesowego. Dopuszczalne są studenckie praktyki w tych podmiotach nieprzekraczające łącznie okresu 3 miesięcy.

V. DYSKWALIFIKACJA ZGŁOSZENIA KONKURSOWEGO

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowej dyskwalifikacji Zgłoszenia Konkursowego w przypadku:
 • jeżeli Uczestnik nie spełnia określonych w Regulaminie warunków uczestnictwa w Konkursie,
 • jeżeli Uczestnik posługuje się nieprawdziwymi danymi,
 • jeżeli Uczestnik w jakikolwiek inny sposób narusza niniejszy Regulamin.

VI. WYDANIE NAGRODY I PODATEK

 1. Laureaci Konkursu zobowiązani są  w ciągu 2 (dwóch) dni od dnia ogłoszenia Laureatów przez Organizatora Konkursu przesłać wiadomość prywatną za pośrednictwem poczty email lub wiadomości w Serwisie Facebook z danymi niezbędnymi do przekazania Nagrody. Niezachowanie tego terminu, podanie nieprawidłowego adresu lub innych nieprawidłowych lub niekompletnych danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, a także inne uchybienia powodujące niemożliwość doręczenia Nagrody może skutkować utratą prawa do Nagrody, która pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
 2. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z udziałem Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z nim poprzez wiadomość prywatną w Serwisie Facebook.
 3. Laureat Konkursu nie jest uprawniony do żądania szczególnych właściwości uzyskanej Nagrody, wymiany Nagrody na inną, ani też wydania równowartości Nagrody w pieniądzu, w innym towarze lub usłudze.
 4. Jeżeli przepisy prawa przewidują powstanie obowiązku podatkowego zależnie od wartości Nagrody, to w przypadku, gdy Nagroda rzeczowa przypadnie osobie fizycznej, do Nagrody zostanie dodana nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. W takim przypadku, część nagrody, stanowiąca dodaną kwotę pieniężną, nie zostanie wypłacona zwycięzcy, lecz pobrana przez Organizatora, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody, jako 10% zryczałtowany podatek dochodowy, od łącznej wartości Nagrody, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

VIII. LOGO i FIRMA KPMG

 1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Logo KPMG jest zastrzeżonym znakiem towarowym i elementem firmy Organizatora chronionym prawnie i zobowiązuje się przestrzegać praw Organizatora do jego firmy (nazwy) oraz Logo.
 2. Uczestnik nie może, bez zgody Organizatora, wykorzystywać logo KPMG lub firmy (nazwy) KPMG do celów innych niż związane z Konkursem i wyłącznie w zakresie dozwolonym i opisanym w Regulaminie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu i warunków udziału w Konkursie oraz do jego odwołania bez podania przyczyny.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzyga Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się wyłącznie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 4. W razie sporu wynikłego z Konkursu wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania Zgłoszenia Konkursowego spowodowany przyczynami technicznymi nieleżącymi po jego stronie, w szczególności spowodowany przez operatorów telekomunikacyjnych i innych dostawców usług internetowych, w tym serwisu społecznościowego Instagram
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

Na co dzień pędzi slalomem przez życie między swoimi sportowymi pasjami, a pracą. Radosław Marcinkowski, Senior Assistant w zespole aktuariatu KPMG opowiada jak to jest nosić „sportowe okulary”.

Sport towarzyszy Ci od zawsze, ale kiedy stał się on Twoim sposobem na życie?

Sport zawsze był niezwykle ważną częścią mojego życia. Od najmłodszych lat trenowałem i próbowałem wielu sportów w różnych klubach i sekcjach, np. koszykówki, siatkówki, tenisa, karate, windsurfingu itp. Najdłużej i najwytrwalej jednak przywiązany byłem do dwóch z nich – snowboardu i piłki nożnej. Na desce zacząłem jeździć w wieku 5 lat i nie pamiętam zimy, bez co najmniej jednego dłuższego wypadu w góry, a w piłkę zacząłem trenować tuż przed 5-tymi urodzinami i tak to trwa do dzisiaj. W ostatnich latach pasja do snowboardu zapłonęła nawet jeszcze bardziej, po tym jak przerzuciłem się na deski zawodnicze i zacząłem regularnie startować w konkurencji slalomu. Nie umiem spojrzeć na swoje życie bez tych „sportowych okularów”, nie wiem czy to mój sposób na życie, ale na pewno nie wyobrażam sobie życia bez niego – to coś, co mnie nakręca!

Doba ma tylko 24h, a Ty potrafisz nią świetnie zarządzać. Jak wygląda Twój tydzień, kiedy musisz łączyć pracę zawodową z karierą sportową?

Obecnie z piłki trawiastej przeniosłem się na halową odmianę piłki nożnej tj. futsal. Gram w zespole występującym na co dzień w Futsal Ekstraklasie, czyli najwyższej polskiej oficjalnej lidze, gdzie mierzymy się z takimi zespołami jak Legia Warszawa czy Piast Gliwice. W związku w tym mój plan na każdy dzień, tydzień i miesiąc jest dość sztywno rozplanowany. Trenujemy wieczorami 3 razy w tygodniu po pracy, do tego raz basen oraz odnowa i praca z fizjoterapeutą. W każdy weekend gramy mecz, fajnie jeśli jest to mecz domowy, bo zostaje trochę wolnego czasu. Jednak, w co drugi weekend jedziemy na mecz wyjazdowy (m.in. do Bielska-Białej, Leszna, Gdańska czy Wrocławia) i wtedy wyjeżdżamy zazwyczaj około 9 rano, aby wrócić koło północy. Jeśli następny dzień to poniedziałek, to uwierzcie mi, że niełatwo jest rano wstać do pracy 😉 Jeśli podliczyć rozgrywki ligowe, pucharowe oraz dodatkowe turnieje i sparingi/obozy w okresie przygotowawczym, to wychodzi rocznie około 42 dni/weekendów meczowych. Nie zostaje wiele czasu wolnego, dlatego najczęściej tuż po ostatnim meczu w grudniu, wsiadam w samochód i pędzę w góry, aby wykorzystać w jak największym stopniu możliwość jazdy na desce i przygotowania się do zawodów w tej konkurencji. Staram się brać udział w około 3-5 w trakcie roku, zaczynając od Pucharu Polski w snowboardzie czy też Akademickich Mistrzostwach Polski. Całe szczęście, że moja rodzina i najbliżsi wspierają mnie w tym, bez nich i ich akceptacji ciężko byłoby to wszystko pogodzić, za co jestem im ogromnie wdzięczny.

Czas, który inwestujesz w sport przyniósł Ci do tej pory świetne sukcesy! Opowiesz kilka słów o najważniejszych z nich?

Jeśli chodzi o futsal to zdecydowanie jest to wyjazd na Akademickie Mistrzostwa Świata do Kazachstanu z kadrą Polski u-26. Niesamowite przeżycie, emocje i pierwszy mój kontakt z kadrą narodową. Zajęliśmy 8 miejsce, a moja dobra gra na tyle spodobała się selekcjonerowi dorosłej reprezentacji, że miesiąc później dostałem powołanie na zgrupowanie seniorskiej reprezentacji Polski. Oficjalnego meczu w dorosłej reprezentacji jeszcze nie zagrałem, ale o spełnienie tego marzenia dalej walczę i nie zamierzam się poddawać. W kontekście snowboardowym, to za swój największy sukces mogę uznać 3 miejsce na Akademickich Mistrzostwach Polski sprzed 2 lat. Przegrałem wtedy jedynie z dwoma czynnymi zawodnikami Polskiej kadry narodowej w snowboardzie, którzy regularnie trenują na śniegu, przez co najmniej 7 miesięcy w roku.  Jest to wynik, który zdecydowanie napawa mnie dumą. W tym samym roku prawie udało mi się wskoczyć do czołowej 16-stki zawodów rangi FIS w ramach mistrzostw Polski. Zająłem 17 miejsce, z którego jednak i tak jestem zadowolony biorąc pod uwagę, że przyjechali wtedy zawodnicy z ponad 6 krajów. Mam nadzieję, że w tym roku obostrzenia pandemiczne pozwolą wziąć udział w kolejnych zawodach i poprawić te rezultaty.

Zdecydowałeś się studiować aż 3 kierunki studiów. Czy łatwo było Ci połączyć karierę sportową z nauką? Skąd pomysł, aby studiować zarówno kierunki ścisłe, jak i humanistyczne?

Wolnego czasu wpradzie nie było za wiele już przy 2 kierunkach, trzeci tak naprawdę niewiele zmienił, jeśli chodziło o czas wolny. Musiałem po prostu być jeszcze bardziej efektywny, w tym co robiłem. Całe życie starałem się robić jak najwięcej mogłem, głównie dzięki pomocy rodziców, którzy do 18 roku życia wozili mnie z miejsca na miejsce. Poza szkołą codziennie miałem średnio 2 dodatkowe zajęcia czy to treningi (jak wspomniałem wcześniej, nigdy nie trenowałem tylko piłki, zawsze również coś poza tym, zmieniały się tylko dyscypliny) i to nauczyło mnie dość dobrze zarządzać swoim czasem, w końcu bieganie z kolegami po osiedlu również było nieodzowne i musiałem na to znaleźć czas. Jeśli człowiek jest odpowiednio zmotywowany i chce sobie poradzić z dużą ilością pracy, zajęć czy treningów to zawsze jest w stanie to zrobić. Kluczem jest tylko motywacja i chęć pokonywania ewentualnych przeszkód, które pojawiają się na drodze, zamiast rezygnacji. Szczerze mówiąc to nie umiem przegrywać i to mogła być moja największa motywacja, aby nie musieć przyznawać się do tego, że nie dałem rady połączyć 3 kierunków studiów ze sportem. Ktoś twierdzi, że się nie da? No to się przekonamy 😉 Stąd w sumie wynikł też trochę ten 3 kierunek – prawo. Kolega, który studiował na zarządzaniu oraz ekonomii na UW, powiedział mi, że wybiera się również na wydział prawa. Wcześniej miałem podobne pomysły z racji na ogólne zainteresowanie tą tematyką, jednak wydawało się to mało realne. Kiedy dowiedziałem się, że zamierza on rozpocząć kolejny kierunek, postanowiłem, że jeśli on ma dać rade to ja też spróbuje. Jak się okazało i czego dowiedziałem się nie tak dawno, kolega po nieco ponad roku zrezygnował z powodu braku czasu, mi udało się wytrwać do końca.

Na co dzień pracujesz w zespole aktuariatu. Czy dostrzegasz jakieś podobieństwa między sportem, który uprawiasz, a Twoją pracą?

Pewnie na pierwszy rzut oka podobieństwa ciężko znaleźć, jednak jeśli się nad tym lepiej zastanowić to jest tu kilka wspólnych mianowników. Obie te dziedziny cechuję konieczność ciągłego myślenia na wysokich obrotach. W futsalu z racji mniejszego boiska niż na trawie, wszystko dzieje się szybciej i dynamiczniej, trzeba utrzymywać wysoki poziom koncentracji w każdej sekundzie meczu. Dużo też zależy od tego jak zawodnik myśli, przewiduje wydarzenia i rozczytuje schematy grane przez przeciwników jako, że taktyki jest więcej, a niektóre mecze przypominać mogą w pewnym sensie szachy w dynamicznej odsłonie. Podobnie jest w naszej pracy, zajmujemy się dość skomplikowanymi tematami, w których myślenie zarówno schematem, jak i nieszablonowe jest niezwykle ważne. Poprzez sport nauczyłem się też działać dobrze w sytuacjach tzw. stresowych, które dla mnie najczęściej stanowią zwiększoną motywację do działania, a nie pewnego rodzaju blokadę. To także bardzo pomaga mi w pracy, zwłaszcza gdy zbliża się deadline projektu. Umiem wtedy zatopić się w pracy, złapać odpowiednie flow i przez dłuższy czas być skupionym na tym co trzeba, organizm sam wtedy wie co i jak należy robić, a efekty takiej pracy są zazwyczaj najlepsze.

Jakie według Ciebie cechy są niezbędne do pracy w zespole aktuariatu?

Przede wszystkim poczucie humoru! Nasz zespół cechuje naprawdę świetna atmosfera, bardzo się lubimy nie tylko w pracy, ale zwłaszcza poza nią i często się widujemy. Przechodząc do cech merytorycznych, to bardzo pomocna jest otwarta głowa i umysł analityczny. Nie mam na myśli tego,, że trzeba mieć doktorat z matematyki czy finansów, wystarczy tylko być chętnym do nauki i zrozumienia ubezpieczeń od strony aktuarialnej oraz łączyć ze sobą fakty w logiczny sposób. Całej reszty można się nauczyć, a w naszym zespole jest zdecydowanie od kogo i zazwyczaj każdy chętnie udzieli dobrej rady. Jesteśmy różnorodnym zespołem ludzi, w którym każdy ma swoje pasje i nikt nie ogranicza się tylko do tego co w ubezpieczeniach, dlatego myślę, że praktycznie każda nowa osoba, która do nas dołącza lub dołączy odnajdzie się tutaj bez trudu. Zapraszamy do współpracy, każdego, kto czuje się na siłach zmierzyć się z rynkiem ubezpieczeniowym. Uważam, że jest to praca ciekawa, interesująca, ale też odpowiednio ambitna, przez co ciężko jest popaść w monotonię czy znudzenie.

Wystarczy tylko być chętnym do nauki i zrozumienia ubezpieczeń od strony aktuarialnej oraz łączyć ze sobą fakty w logiczny sposób. Całej reszty można się nauczyć, a w naszym zespole jest zdecydowanie od kogo i zazwyczaj każdy chętnie udzieli dobrej rady

– Radek Marcinkowski